Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń.

Naklejka UDT

 Przedstawiamy jakie najczęściej występują  zagrożenia i sytuację zagrażające bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych.


LISTA NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.)

 

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf rozp.
1. Napisy informacyjne i ostrzegawcze na wózku w języku obcym, brak oznaczeń (piktogramów). § 9.1
2. Brak sygnału ostrzegawczego włączającego się przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem jest niewidoczna dla kierowcy. Dotyczy głównie wózków ze zmiennym wysięgiem oraz sporadycznie wózków o dużych udźwigach. § 10.1,
§ 10.2
3. W starych wózkach elektrycznych z rozruchem oporowym silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem może wystąpić klejenie się styków – w takim przypadku kierowca nie może zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jeśli nie zdąży użyć wyłącznika awaryjnego, występuje zagrożenie wypadkiem. § 11
4. Brak łatwo dostępnego urządzenia do wyłączenia awaryjnego na stanowisku kierowcy – dla wózków elektrycznych. Brak łatwo dostępnego urządzenia do zatrzymania silnika na stanowisku kierowcy – dla wózków spalinowych. § 14.1
5. Baterie akumulatorów w wózkach elektrycznych niezabezpieczone przed wypadnięciem w razie wywrócenia wózka § 14.3,
§ 21.4
6. Pokrywy podnoszone do celów konserwacyjnych niezabezpieczone przed upadkiem (bez podpórki). § 14.3
7. Zagrożenie uderzeniem kierowcy w przypadku zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub daszek nie chronią przed uderzeniem. § 15.2
8. Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte giętkie przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości operatora. § 15.2
9. Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia pasowa, itp. § 15.3
10. Brak osłony chroniącej operatora (np. przeźroczystej lub ażurowej) przy stanowisku operatora umieszczonym bardzo blisko masztu (niektóre wózki z operatorem siedzącym bokiem do kierunku jazdy). § 15.3
11. Brak tzw. wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka prowadzonego. § 15.3
12. Nieosłonięty tłumik lub rura wydechowa, jeśli są dostępne (możliwe oparzenie). § 16.2
13. Brak zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się wózka (np. pasy bezpieczeństwa, obudowana kabina operatora, dodatkowe podpory, konstrukcja zapobiegająca przygnieceniu operatora do podłoża przez elementy wózka, itp.). § 22

Niezależnie od powyższej listy do eksploatującego należy kompleksowa ocena zgodności wózka z wymaganiami Rozdz. 3 ww. rozporządzenia i dostosowanie wózka do tych wymagań.
Znaczna liczba wypadków (w tym śmiertelnych) potwierdza stopień EKSTREMALNY zagrożenia wynikającego z braku zabezpieczenia wymienionego w pkt. 13 ww. listy, dlatego w takich przypadkach będą wydawane decyzje nie zezwalające na eksploatację wózka.

 

UWAGA:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu od dnia 19 sierpnia 2003 r. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

Eksploatujący powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego we właściwym Oddziale UDT dołączając dokumentację określoną w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) dla każdego wózka.
Po złożeniu kompletu dokumentów, przeprowadzeniu badania technicznego i wykonaniu czynności sprawdzających zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym decyzja zezwalająca na eksploatację wózka.

~żródło: Urząd Dozoru Technicznego

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.