Archiwum dla kategorii ‘Urząd Dozoru Technicznego’

Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń.

Naklejka UDT

 Przedstawiamy jakie najczęściej występują  zagrożenia i sytuację zagrażające bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. LISTA NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, […]

Dziennik konserwacji wózka widłowego.

W dziale do pobrania można ściągnąć dziennik konserwacji wózka widłowego. Wszystkie wózki widłowe powinny posiadać założoną książkę konserwacji. Posiadanie dziennika jest wymogiem Urzędu Dozoru Technicznego, który podczas corocznego badania odbiorczego sprawdza jego wpisy. W Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego, znajdują się wpisy odnośnie przeprowadzonych czynności/napraw wózka widłowego, oraz przeglądy konserwatorskie. Przeglądy są wykonywane przez uprawnionego konserwatora. […]

Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje

naklejka UDT stop

Co nam grozi za użytkowanie wózka widłowego, który nie posiada aktualnego badania UDT? Podlegamy odpowiedzialności karnej. W artykule 63 ustawy o dozorze technicznym napisane zostało: „l. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne: 1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, 2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru […]

Odbiór wózka widłowego w UDT

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi odbioru wózka widłowego  w Urzędzie Dozoru Technicznego. Można znaleźć tu niezbędne  wiadomości  o dokumentach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz  elementach, które  sprawdzane są przez inspektora podczas badania odbiorczego. Wyjaśniliśmy też podstawowe pojęcia takie jak: Księga Rewizyjna, Przegląd Konserwatorski, Dziennik Konserwacji, itp. Wszystkie te informację umieszczone zostały na […]