Archive for październik 18th, 2012

Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń.

Naklejka UDT

 Przedstawiamy jakie najczęściej występują  zagrożenia i sytuację zagrażające bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. LISTA NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, […]