Bezpieczeństwo i higiena pracy a wózki widłowe

Wózki widłowe , których używa się w zakładach pracy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ergonomii. Określone jest to jasno przepisami bhp.

Żeby wózek mógł być użytkowany, musi być sprawny, a gwarancją tego są właściwe i okresowe konserwacje, oraz przeglądy techniczne pojazdu. Powinien o to zadbać pracodawca wywiązując się przy tym ze swoich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Wózki są napędzane silnikiem spalinowym, lub elektrycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach zamkniętych, wózków z silnikiem spalinowym, który zasilany jest benzyną etylizowaną, czy zawierającą inne środki toksyczne. Takie wózki koniecznie muszą być zastąpione wózkami akumulatorowymi.

Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia obejmowane są dozorem technicznym, podobnie jak butle gazowe, które stosuje się w wózkach zasilanych silnikiem spalinowym. Obsługa, konserwacja i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), którą dostarcza producent wózków widłowych.

Eksploatacja wózków wiąże się z ogromną liczbą zagrożeń, dlatego niezwykle istotne jest dla bezpieczeństwa i higieny pracy, by znać i skrupulatnie przestrzegać podstawowych przepisów bhp, które obowiązują w tym zakresie.
Przepisy bhp nakładają wymagania bezpieczeństwa zarówno na pracowników, jak i na pracodawców. Określają one jasno, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jest to osoba, która spełnia wymagania :

  • posiada wykształcenie minimum podstawowe
  • ukończony kurs 48 godzin teorii, 15 godzin praktyki, zgodnie z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa gospodarki
  • zdany egzamin przed Komisją UDT
  • wskazane posiadanie prawa jazdy kategorii B
  • zaświadczenie lekarskie po badaniach psychotechnicznych potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem
  • uzyskanie zgodnie z odrębnymi przepisami, uprawnień operatora/ otrzymanie imiennego zezwolenia do obsługi wózka wystawionego przez pracodawcę, ważne na terenie danego zakładu, po odbyciu instruktażu stanowiskowego i zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-ruchową wózka (DTR)

W zakładach pracy, gdzie używa się wózka widłowego, na pracodawcę także nałożone są pewne obowiązki i wymagania. Musi on ograniczyć występowanie jakichkolwiek zagrożeń wynikających z eksploatacji wózka i zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy. Zobowiązany on jest do przeprowadzania szkoleń, na których uczestnicy- operatorzy wózków zostaną zapoznani z przepisami bhp, instrukcjami obsługi i z prawidłowym użytkowaniem wózków. Pracodawca dba także o prawidłowy stan techniczny pojazdu, jego właściwe konserwacje i przeglądy okresowe.
Operator wózka widłowego oprócz tego, że musi mieć odpowiednie kwalifikacje do tego, by go użytkować, co określają przepisy bhp, ma także szereg obowiązków, których musi przestrzegać w celu bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim nie może on wprowadzać samodzielnie zmian konstrukcyjnych wózka, czy demontować go. Codziennie, przed rozpoczęciem pracy powinien otrzymać szczegółowe i aktualne informacje o warunkach pracy. Ponadto do jego obowiązków należy przeprowadzanie codziennych kontroli stanu technicznego wózka. Sprawdza on układ kierowniczy, hamulcowy, napędowy, mechanizmów podnoszenia, osprzętu, działanie oświetlenia, sygnalizacji, stan przyrządów kontrolno- pomiarowych, a także urządzeń, które zabezpieczają kierowcę-operatora i osoby, które uczestniczą w czynnościach transportowych.

Idealny stan techniczny wózka jest niezwykle ważny do bezpiecznego użytkowania, ale i sama eksploatacja pojazdu jest równie istotna. Operator musi dbać o to, by przewożone ładunki nie stwarzały zagrożenia. W czasie przemieszczania się wózkiem operator powinien przestrzegać zasad ruchu drogowego, oraz szczegółowych przepisów zakładowych. Musi on przewozić ładunek z bezpieczną prędkością dostosowaną do warunków atmosferycznych na zewnątrz, jak i drogowych wewnątrz magazynów. Maksymalna prędkość wózka to 25 km/h, ale musi ona być dostosowana do warunków na trasie przejazdu. Na długich i prostych odcinkach dopuszczalna prędkość to 18 km/h, w pobliżu budynków i hal produkcyjnych – 12 km/h, w halach produkcyjnych dopuszczalna prędkość to 6 km/h, a w miejscach z ograniczoną widocznością, lub gdzie przechodzą ludzie- 3 km/h. Takie są wymogi, niemniej jednak, jeśli przepisy zakładowe stanowią inaczej, to operator musi się do nich dostosować.

Ponadto użytkownik wózka ma za zadanie dostosować ciężar ładunku do dopuszczalnej nośności wózka i powinien on zabezpieczyć ładunek tak, by nie uległ on przewróceniu. Po zakończonej pracy, operator powinien zadbać o wózek, tzn. oczyścić go i odstawić na miejsce przeznaczone i przygotowane do ładowania akumulatorów. Na koniec musi wpisać swoje uwagi, czy zastrzeżenia do Książki Pracy Wózka.

Postępując zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i kierując się zdrowym rozsądkiem ,operator wózka dba o bezpieczeństwo swoje i osób trzecich w miejscu pracy. Niedopuszczalne jest łamanie zasad, nie wywiązywanie się z obowiązków i naginanie reguł panujących przy użytkowaniu pojazdu. Konsekwencją takich zachowań może być utrata zdrowia, lub nawet życia. Niezwykle ważne jest, by znać przepisy i skrupulatnie ich przestrzegać.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Bezpieczeństwo i higiena pracy a wózki widłowe”

  1. 4APK.RU pisze:

    Na samym poczatku warto przedstawic czym jest wozek jezdniowy. Maszyna ta to nic innego jak zwykly wozek widlowy spalinowy lub elektryczny. Bezpieczenstwo pracy podczas uzytkowania tej maszyny ma odrebne regulowania w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.